ARKUSZ MONITOROWANIA
szkół dla dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim
dotyczący podejmowanych
działań z zakresu profilaktyki uzależnień

Celem monitorowania jest zebranie informacji o podejmowanych przez szkoły działaniach przeciwdziałających negatywnym skutkom uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszczonego arkusza.

UWAGA:
- wszystkie pola z zakresu metryczki należy wypełnić, aby wysłać ankietę.
- w przypadku zespołu szkół dla każdej szkoły należy wypełnić oddzielną ankietę.


METRYCZKA
Nazwa szkoły:
Ulica z numerem:
Miejscowość:
Gmina:
Lokalizacja: miasto do 5000 mieszkańców
miasto powyżej 5000 do 20000 mieszkańców
miasto powyżej 20000 mieszkańców
wieś

Szkoła: publiczna
niepubliczna

Specyfika szkoły: ogólnodostępna/integracyjna
specjalna
specjalna w MOW lub MOS

Typ szkoły: szkoła podstawowa
gimnazjum
liceum ogólnokształcące
technikum
zasadnicza szkoła zawodowa
szkoła policealna

PYTANIA
1. Ogólna liczba uczniów w szkole:

2. Liczba interwencji podjętych przez szkołę w roku szkolnym 2014/2015 w związku z:
(uwaga: w przypadku braku interwencji należy wpisać 0)
- paleniem przez uczniów papierosów
- podejrzeniem spożycia lub spożyciem alkoholu
- podejrzeniem spożycia lub posiadania substancji psychoaktywnych
- podejrzeniem spożycia lub posiadania nowych substancji psychoaktywnych - tzw. dopalaczy, nowych narkotyków
- podejrzeniem zażycia/posiadania leków uspakajających, nasennych lub innych

3. Sposób zbierania przez szkołę danych w celu dokonania diagnozy potrzeb z zakresu profilaktyki uzależnień:
obserwacje
ankiety, kwestionariusze
wywiad
analiza dokumentacji
inne

4. Formy realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień:
wspieranie ucznia zagrożonego uzależnieniem (np. socjoterapia)
prelekcje/pogadanki dla uczniów
spektakle profilaktyczne
festyny, imprezy okolicznościowe
konkursy plastyczne, wiedzy, muzyczne itp.
debaty
projekty
cykl warsztatów dla uczniów
udział w akcjach międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich
prelekcje/pogadanki dla rodziców
warsztaty dla rodziców
warsztaty dla nauczycieli

5. Szkoła w ostatnich 3 latach realizowała rekomendowane programy profilaktyczne:
przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBN) -
nazwa programu:
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) -
nazwa programu:
Ośrodek Rozwoju Edukacji -
nazwa programu:
nie były realizowane takie programy

6. W ostatnich 3 latach nauczyciele i/lub wychowawcy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień:
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego prowadzonych przez nauczycieli lub specjalistów z poza szkoły
poza szkołą - korzystając z oferty podmiotów zajmujących się problematyką uzależnień
nie uczestniczyli

7. Szkoła współpracuje z następującymi podmiotami w zakresie profilaktyki uzależnień:
poradnie psychologiczno-pedagogiczne
placówki doskonalenia nauczycieli
placówki służby zdrowia zajmujące się zdrowiem psychicznym, leczeniem uzależnień
stacje sanitarno-epidemiologiczne
policja
stowarzyszenia, fundacje zajmujące się profilaktyką uzależnień - jakie?

inne - jakie ?


8. W ostatnich 3 latach szkoła podejmowała działania informacyjno-profilaktyczne dotyczące nowych substancji psychoaktywnych - tzw. dopalaczy, nowych narkotyków.
tak
nie